14 thoughts on “Thư Ký Kim Sao Thế – Cuối Cùng Phó Chủ Tịch Cũng Vượt Rào Với Thư Ký Kim

  1. Cho mk hỏi tập phó chủ tịch nhìn thấy cái nút thắt dây điện trong văn phòng là tập nào vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *