49 thoughts on “Phim Hài Chế Ảnh _ Tập 13

  1. Cái đm chúng mày,làm hỏng 1 thế hệ
    Mày làm video này cho hội trẻ con nó học chửi nhau à,dkm mấy thằng ml này

  2. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  3. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😂😂😂😂😂😂😂😊🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😉😉😆😉😉😆😆😆😉😉😉😉😉😉😉😙😙😚😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😁😁😁😁😁😀😀😀😀😀😂😂😂😂🤣😄😄😄😅😅😃😘😍😎😋😊🤣😍😍😅

  4. 😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂😀😀😀😃😃😃😃😃😃😂😂😂😂😃😀😀😃😀😀😃😃😀😀😀😀😀😀😀😀😃😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  5. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  6. Video đầu tiên thanh niên hút thuốc said : chỗ “ấy” của tao còn ko có sao cụt đi một đốt ngón tay đc kkk

  7. Há há há 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *