17 thoughts on “Jungkook quên sinh nhật của mình ngay trên concert

  1. Xin lỗi vi đã chúc muộn nhưng vẫ chúc ộppa sinh nhật vui nhé 😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *