34 thoughts on “Hóa Long Ký – Chap 218 đến 221

  1. Phu nhân ngộ ha , đã thân"Nằm dưới mà đòi làm phu nhân tự nhiên nhớ đến Tiện Tiện PN cũng phu quân của ngươi Phu quân của ngươi kết quả bị ăn sạch sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *