8 thoughts on “Đất Rừng Phương Nam – Tiểu thuyết của Đoàn Giỏi | Nghe Truyện Xưa

  1. Truyện rất xuất sắc!
    Nghe như giọng văn của Hector Mallot trong Vô gia đình!
    Rất tiếc là nhà văn Đoàn Giỏi không được phổ biến rộng rãi như các nhà văn khác của Tự lực Văn đoàn.
    Cảm ơn giọng đọc khúc triết mạch lạc của Minh Hoàng
    Nếu không phải giọng đọc của Minh Hoàng thì tác phẩm này chưa chắc đã có sức thuyết phục đến thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *