3 thoughts on “Chuyển động 24h – Truyện tranh có thể trở thành 1 nghề?

  1. Truyện tranh vẽ cái đó vừa vui vừa ra tiền….chỉ mỗi tội cực…phải chiệu khó nhưng vừa dc làm việc mik thích,vừa có tiền…..pơ phẹt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *