6 thoughts on “Chúc mừng sinh nhật BÁC HỒ

  1. AI cổ vũ bác hồ nào bác hồ là người cứu khỏi đô hộ pháp và đặt tên nước này là việt nam và cổ vũ bác hồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *