41 thoughts on “Chỉ có thể là nữ sinh Nhật Bản – Parkour nghệ thuật

  1. Con này mà chơi FF chắc Rank thách đấu lun á 🙂

  2. Thế này mới gọi là chơi chứ gái việt suốt ngày ngồi yên thừa cả mở,sắp mất kỉ lục quốc gia có phụ nữ cân đối nhất thế giới rồi!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *