26 thoughts on “Bài hát mừng sinh nhật bằng tiếng trung

 1. Zhù nǐ shēngrì kuàilè
  zhù nǐ shēngrì kuàilè
  zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
  zhù nǐ qiántú guāngmíng
  zhù nǐ shēngrì kuàilè
  zhù nǐ shēngrì kuàilè
  zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
  yǒu gè wēnnuǎn jiātíng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *